Het Kartel

De prioriteiten van het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor specialisten

1. Ereloonsupplementen

 • Eigen bijdragen voor de patiënt zijn onvermijdelijk maar dienen verantwoord, transparant en gematigd te zijn.
 • Hervormingen in de nomenclatuur, ziekenhuisgovernance, standstill van supplementen en beheersen van de RIZIV-uitgaven zijn noodzakelijk om meer transparantie en matiging in de ereloonsupplementen te brengen.
 • Ereloonsupplementen kunnen ruimte creëren voor innovatieve technieken en investeringen die niet door de overheid gedekt worden.
 • Aan de meest kwetsbare patiënten kunnen geen ereloonsupplementen worden aangerekend.

2. Co-governance in ziekenhuizen

 • Bij het opsplitsen van de honoraria in een intellectueel deel en een kostendeel, komt het pure intellectuele honorarium bij de arts terecht zonder mogelijkheid tot extra afhoudingen. 
 • Co-governance op niveau van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis dient om de strategische koers te bepalen en het financieel beleid samen uit te tekenen. Onafhankelijke bestuurders zonder rechtstreekse band met het ziekenhuis worden hierbij aangesteld door de artsen.
 • Niet-prestatiegebonden kosten en niet-dienstgebonden kosten worden opgenomen in co-governance tussen medische raad en management.
 • Co-governance op dienstniveau dient om de dienstgebonden kosten (de kostendekkende honoraria) samen te beheren.
 • Honoraria zijn en blijven altijd het eigendom van de arts.

3. Herijking en loon naar werken

 • Herijking van de nomenclatuur dient onverklaarbare verschillen in honorering tussen specialismen weg te werken.
 • Een billijk ‘norminkomen’ is voor ons niet de juiste discussie, wel een billijk bruto (na aftrek van kosten) ‘normuurinkomen’.
 • De criteria voor een billijk ‘normuurinkomen’ zijn voor ons: opleidingsniveau, complexiteit, onaangename uren en emotionele belasting. Deze moeten de basis vormen voor een herijkte nomenclatuur.
 • Op korte termijn en in afwachting van de hervorming van de nomenclatuur is een verdere opwaardering van de raadplegingshonoraria onze eerste prioriteit.