Het Kartel

Prioriteiten voor artsen in opleiding

1. Betere sociale bescherming

  • Als ASGB/Kartel dringen we samen met de ASO en HAIO aan op de eis dat de overheid in een betere sociale bescherming zou voorzien, bv. door het laten meetellen van de als ASO of HAIO gewerkte jaren voor de berekening van de pensioenleeftijd.
  • Zelf schuiven we intussen pragmatische oplossingen naar voren die het gat dat de overheid laat (gedeeltelijk) kunnen invullen. Onze track record bewijst dat we dit echt menen: dankzij de inspanningen van ASGB/Kartel hebben ASO en HAIO al recht op een verhoogd RIZIV-sociaal statuut. In het voorbije en lopende akkoord is daarvoor 10 + 5 miljoen aangewend op ons herhaald aandringen.
  • We willen zeker nog verder inzetten op een bijkomende verhoging hiervan zodat het gebrek aan pensioenbijdragen tijdens de sui generis-jaren volledig gecompenseerd wordt. De enige realistische weg daarnaartoe is ons inziens immers die van het RIZIV-sociaal statuut.

2. Correcte werkomstandigheden

  • ASGB/Kartel heeft een voortrekkersrol gespeeld in de totstandkoming van de recente collectieve overeenkomst voor ASO. Deze CO willen we in eerste instantie consolideren totdat alle punten ervan (o.a. de centrale tijdsregistratie) uitgevoerd zijn. Vervolgens kan het akkoord bijgeschaafd worden waar nodig, een proces waarin zowel de ASO als de stagemeesters hun rol moeten spelen.
  • Daarnaast richten wij onze aandacht ook op een betere bescherming van zgn. residenten en fellows, of jonge specialisten in het algemeen, omdat de problemen zich nu in hun richting aan het verschuiven zijn.

3. Kwaliteitsvolle opleiding

  • Een kwaliteitsvolle opleiding is de komende jaren prioritair. ASGB/Kartel wil hiervoor een hervorming van de huidige MaNaMa ondersteunen. Zo zijn we voorstander van een interuniversitaire opleiding in tegenstelling tot de huidige gedecentraliseerde opleiding.
  • De universiteiten dienen de kwaliteitsnormen en eindtermen te bepalen in overleg met de niet-universitaire stageplaatsen en de artsen in opleiding. Voorbeelden van kwaliteitsnormen die we naar voren schuiven zijn faculty-to-resident ratio, verwerven van (specifieke) competenties, EPA’s, certificaten,…
  • We ondersteunen de vraag naar een gecentraliseerde kwaliteitscontrole van de stageplaatsen: universitair en niet-universitair. De kwaliteit van de opleiding dient in eerste instantie verbeterd te worden door het delen van best practices. Daarnaast zien wij ook heil in het geven van inspraak in hun stageplan aan de artsen in opleiding zelf.